• Privacy verklaring

  Privacy verklaring

  Wij conformeren ons aan de Wet Financieel Toezicht (WFT) alsmede vallen wij onder de wet Algemene verordening Gegevensbescherming  (AVG). Wij hebben met onze software leveranciers een door ons beiden getekende verklaring opgesteld waarin zij ons verzekeren dat de data op veilige servers is opgeslagen. Zelf werken wij ook met de nodige voorzorgsmaatregelen. Nadat wij de stukken hebben ontvangen, slaan wij deze op en bewaren wij deze stukken zolang als de wet van ons verlangt. Nadat de hypotheek is afgesloten zullen wij het BSN nummer van de klanten en de ID bewijzen verwijderen uit alle onze systemen en archieven. Dat betekend wel dat bij iedere aanvullende aanvraag naderhand wij opnieuw een ID bewijs zullen opvragen.

 • Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden van Mevrouw de Hypotheekadviseur

  Wat goed zeg dat je dit document leest, want natuurlijk wil je exact weten wie wij zijn en hoe wij werken voordat je ons een opdracht geeft om jouw hypotheek in orde te maken. Je kunt al het een en ander lezen in ons dienstverleningsdocument en in onze dienstenwijzer, in deze algemene voorwaarden gaan we nog wat dieper op de zaken in en staat er toch niet in wat jij zo graag van ons wilt weten, vraag het ons!

  Dienstverleningsdocument Mevrouw de Hypotheekadviseur

  Welke werkzaamheden wij verrichten en wat de kosten daarvoor zijn staan beschreven in het dienstverleningsdocument.

  Omdat wij dit document niet geheel volledig vinden hebben wij ook een uitgebreide dienstenwijzer  opgesteld, daarin staat duidelijk omschreven welke kosten je kan verwachten en welke diensten wij aanbieden en ook van belang hoe wij te werk gaan.

  Algemene voorwaarden geldverstrekkers

  Iedere geldverstrekker hanteert algemene voorwaarden. Je krijgt deze toegezonden met het rente aanbod, wil je deze graag inzien voordat je een keuze maakt dan kan je ze vrijblijvend bij ons op vragen.

  Algemene voorwaarden Mevrouw de Hypotheekadviseur

  1. Algemeen

  1.1. Wij verstaan onder een klant de natuurlijke persoon, die alleen of gezamenlijk met een derde een opdracht aan ons verleent.  Ook natuurlijke personen met een lopend nazorg abonnement zijn klanten van Mevrouw de Hypotheekadviseur.

  1.2. Onder Mevrouw de Hypotheekadviseur wordt verstaan de onderneming, handelsnaam welke valt onder CVS Hypotheken deze is statutair gevestigd te Elst (ut) en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 30193063. Ingeschreven in het register van de AFM onder WFT nummer 12013066

  1.3. Onder opdracht wordt verstaan de (mondelinge) overeenkomst van opdracht, waarbij de natuurlijke persoon /klant als opdrachtgever aan opdrachtnemer, de opdracht geeft tot dienstverlening;

  1.4. Onder dienstverlening wordt verstaan alle werkzaamheden die Mevrouw de Hypotheekadviseur, onderdeel van CVS Hypotheken, ten behoeve van en in opdracht van de klant verricht. Hiermee bedoelen wij het financiële advies gevolgd door de (mogelijke) levering van financiële producten en diensten door een geldverstrekker of verzekeraar of andersoortige financiële instelling anders dan Mevrouw de Hypotheekadviseur aan de klant. Waarbij Mevrouw de Hypotheekadviseur, onderdeel van CVS Hypotheken, voor de bemiddeling heeft zorggedragen.

  1.5. De dienstverlening bestaat uit advisering en bemiddeling in de zin van de Wet Financieel Toezicht (WFT).

  1.6. Bij Mevrouw de Hypotheekadviseur krijgt de klant zowel advies als bemiddeling! Wel staat de zelfwerkzaamheid van de klant voorop. De klant voorziet ons van alle benodigde informatie, van belang is dat deze correct en volledig is. Pas als alle gevraagde documenten zijn aangeleverd wordt de controle uitgevoerd of de stukken correct zijn aangeleverd en alle velden in onze adviessoftware zijn ingevuld door de klant, daaronder verstaan wij ook het klantprofiel, dan wordt de klant voorzien van een advies.

  1.7 Het advies wordt in een persoonlijk gesprek met de klant doorgesproken en waar nodig of waar gewenst bijgesteld, om zo tot een op maat product te komen.

  1.8 Zodra er een keuze is gemaakt zal Mevrouw de Hypotheekadviseur het gekozen product binnen 1 werkdag aanvragen bij de financiële instelling.

  1.9 Pas op het moment dat de hypotheek wordt aangevraagd staat het rentetarief vast, wij zijn niet verantwoordelijk voor rentewijzigingen. Uiteraard streven wij ernaar dat de rente uit het advies ook daadwerkelijk verkregen wordt, maar als de opdracht van de klant (te) laat wordt gegeven kunnen wij voor een wijziging niet aansprakelijk worden gesteld. Een rente wijziging kan zowel in het nadeel als in het voordeel van de klant uitvallen.

  1.10 Bij Mevrouw de Hypotheekadviseur kan de klant alleen een annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek en aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Naast hypotheken voorzien wij de klant ook van advies op gebied van het financieel risico dat volgt nadat een aanvrager komt te overlijden, arbeidsongeschikt raakt of zijn/ haar baan verliest. Uiteraard kunnen wij ook bemiddelen in een verzekering die het financiële risico (gedeeltelijk) afdekt, dat de klant loopt.

  1.11 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van CVS Hypotheken en Mevrouw de Hypotheekadviseur.

  1. Toepasselijkheid

  2.1 Deze algemene voorwaarden ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 30193063 zijn van toepassing op de dienstverlening en de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door Mevrouw de Hypotheekadviseur. Ook alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten tussen Mevrouw de Hypotheekadviseur, CVS Hypotheken en de klant, alsmede van alle door Mevrouw de Hypotheekadviseur gedane aanbiedingen, berekeningen en offertes.  Rente voorstellen, offertes en/of het bindend aanbod van financiële instellingen anders dan Mevrouw de Hypotheekadviseur en/of CVS Hypotheken zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd.

  2.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van, aanbiedingen, berekeningen en offertes aan de klant, opdrachtbevestiging met de klant tenzij door de klant en Mevrouw de Hypotheekadviseur uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventueel latere overeenkomsten tussen Mevrouw de Hypotheekadviseur, CVS Hypotheken en de klant. Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.

  In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de opdracht tot dienstverlening/ opdrachtbevestiging zal de volgende voorrangsregeling gelden: Als eerste gelden deze algemene voorwaarden, gevolgd door het dienstverleningsdocument, gevolgd door de dienstenwijzer en dan de opdrachtbevestiging en eventuele andere daartoe behorende documenten.

  2.4 Afwijkende bedingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover Mevrouw de Hypotheekadviseur of CVS hypotheken deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.

  2.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de opdracht tot dienstverlening cq. opdrachtbevestiging, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

  1. Gegevens en informatie

  3.1 Mevrouw de Hypotheekadviseur is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht als klant alle door Mevrouw de Hypotheekadviseur cq. CVS Hypotheken verlangde gegevens en informatie, in de vorm van en op de wijze zoals Mevrouw de Hypotheekadviseur wenst, tijdig heeft verstrekt

  3.2 De klant is gehouden Mevrouw de Hypotheekadviseur ongevraagd te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

  3.3 De klant staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de door of namens hem/hen aan Mevrouw de Hypotheekadviseur en of CVS Hypotheken verstrekte gegevens, documenten en informatie.

  3.4 Indien de door de klant verschafte informatie cq. documenten niet tijdig is verstrekt aan Mevrouw de Hypotheekadviseur, niet deugdelijk of niet volledig is, mag Mevrouw de Hypotheekadviseur de dienstverlening opschorten of staken.

  1. Uitvoering van de opdracht

  4.1 Mevrouw de Hypotheekadviseur cq CVS Hypotheken bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de werkzaamheden worden uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel als mogelijk en toelaatbaar is in acht.

  4.2 Mevrouw de Hypotheekadviseur cq CVS Hypotheken zal de dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Mevrouw de Hypotheekadviseur en/of CVS Hypotheken kan echter niet instaan voor het te bereiken van enig beoogd resultaat.

  4.3 Termijnen waarbinnen de dienstverlening dient te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. Mevrouw de Hypotheekadviseur en CVS Hypotheken wijzen de klant op belangrijke data die bij hen bekend zijn en blijken uit de eerste (concept) voorlopige koopakte die de klant aan Mevrouw de Hypotheekadviseur heeft verstrekt. Mevrouw de Hypotheekadviseur en/of CVS Hypotheken zijn niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij de klant partij is, zoals ontbindende voorwaarden in een koop overeenkomst.

  4.4 De door financiële instellingen en/of verzekeraars gedane offertes en (rente) aanbiedingen die door Mevrouw de Hypotheekadviseur en/of CVS Hypotheken aan de klant worden overhandigd zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling / verzekeraar.

  4.5 De klant kan geen rechten ontlenen aan de berekeningen die door Mevrouw de Hypotheekadviseur en/of CVS Hypotheken ten behoeve van de klant zijn en worden vervaardigd. Deze berekeningen kunnen onder andere betrekking hebben op kosten van een product, eventuele fiscale gevolgen of gevolgen die zich voordoen na een onvoorziene omstandigheid zoals het verlies van inkomen, baanverlies, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Alle berekeningen zijn indicatief en voorlopig en kunnen tussentijds wijzigen als gevolg van wijzigingen in rente, premie of fiscale wijzigingen.

  1. Verwerking gegevens

  5.1 Mevrouw de Hypotheekadviseur en CVS Hypotheken zal de door of namens de klant verschafte informatie behandelen conform de eisen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens daarbij tevens gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  5.2 Mevrouw de Hypotheekadviseur en/of CVS Hypotheken is, indien zij voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure, gerechtigd de door of namens de klant verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang zijn.

  5.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mevrouw de Hypotheekadviseur en of CVS Hypotheken is het de klant niet toegestaan de inhoud van correspondentie, formulieren of documenten van Mevrouw de Hypotheekadviseur of CVS Hypotheken of andere schriftelijke uitingen van Mevrouw de Hypotheekadviseur en/of CVS Hypotheken openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Mevrouw de Hypotheekadviseur of CVS Hypotheken.

  1. Vergoeding

  6.1 Voor de dienstverlening van Mevrouw de Hypotheekadviseur en CVS Hypotheken is de klant een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is overeenkomstig de bij Mevrouw de Hypotheekadviseur gebruikelijke tarieven. De tarieven en werkwijzen zijn vooraf aan de klant bekend gemaakt en staan vermeld in de door de klant te accepteren opdrachtbevestiging. Het is mogelijk dat de klant besluit de opdracht tussentijds op te zeggen. In dat geval is de klant aan Mevrouw de Hypotheekadviseur/ CVS Hypotheken een vergoeding verschuldigd op basis van de verrichte werkzaamheden. Zegt de klant op nadat de opdrachtbevestiging is getekend en het advies is uitgebracht dan bedraagt de vergoeding een vast bedrag welke gecommuniceerd is in de dienstenwijzer. Trekt de klant de opdracht in nadat het rente aanbod is uitgebracht dat is de klant 80% van de verschuldigde advies en bemiddelingsvergoeding verschuldigd, alsmede dienen taxatienota’s en kosten voor aanvragen en afsluiten van verzekeringen volledig te worden betaalt. Trekt de klant de opdracht in nadat het rente aanbod is geaccepteerd en Mevrouw de Hypotheekadviseur stukken (deels indien voor zover aanwezig) heeft aangeboden aan de financiële instelling ter beoordeling dan is de klant de volledige vergoeding verschuldigd.  Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en is van kracht nadat Mevrouw de Hypotheekadviseur de opzegging / intrekking heeft bevestigd. De klant betaalt de kosten via een Ideal link of doormiddel van normale bankoverboeking.

  6.2 Betaling van de vergoeding gaat in delen per bankoverboeking of via een Ideal betalingslink en een groot deel van de vergoeding wordt door de notaris (die de klant heeft aangewezen) aan ons betaalt ten tijde van het notarieel transport.

  6.3 Indien de klant de nota niet (volledig) binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaalt, wordt de klant hierover geïnformeerd en dient de betaling alsnog binnen maximaal 7 dagen plaats te vinden, zonder enig aftrek, korting of verrekening.  Betaling kan uitsluitend in Nederlandse valuta door middel van overboeking op de aangegeven bankrekening, bij gebreke waarvan de klant in verzuim is.

  6.4 Bij het uitblijven van (tijdige) betaling worden de werkzaamheden (tijdelijk) gestaakt.

  6.5 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten die Mevrouw de Hypotheekadviseur en/of CVS Hypotheken namens haar heeft in verband met de incasso van een vordering op de klant zijn voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen in ieder geval de wettelijke rente, alsmede een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incasso kosten zoals is bepaald in en wordt berekend conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

  1. Klachtenverwerking

  7.1 Een klant die een klacht heeft over de dienstverlening of de vergoeding van Mevrouw de Hypotheekadviseur dient deze klacht binnen 30 dagen na ontvangst van de stukken of indien de klant aantoont het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, bij ontdekking van het gebrek schriftelijk aan ons te melden.

  Je kunt je klacht per post sturen naar: Mevrouw de Hypotheekadviseur, Sportweg 20, 3921 DP Elst (U)

  Uiteraard mag het ook per e-mail naar:  welkom@mevrouwdehypotheekadviseur.nl

  7.2 Een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op, behalve als Mevrouw de Hypotheekadviseur aan de klant laat weten, dat zij de klacht gegrond acht.

  7.3 In geval dat de klacht terecht is heeft Mevrouw de Hypotheekadviseur de keuze en het recht om de in rekening gebrachte vergoeding aan te passen of het gebrek waarop de klacht van toepassing is kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van de door de klant reeds betaalde vergoeding voor die specifieke werkzaamheden naar evenredigheid.

  7.4 Klachten met betrekking tot de dienstverlening van Mevrouw de Hypotheekadviseur dienen schriftelijk (mag ook per e-mail), of telefonisch bij Mevrouw de Hypotheekadviseur te worden gemeld. Mevrouw de Hypotheekadviseur valt onder de interne klachtenregeling van CVS Hypotheken zij zullen de klacht in behandeling nemen. Indien de klacht niet naar wens wordt behandeld staat het de klant vrij de klacht voor te leggen aan de ombudsman financiële dienstverlening, dan wel de geschillencommissie Financiële dienstverlening. Zowel deze partijen als CVS Hypotheken zijn aangesloten bij het klachteninstituut financiële dienstverlening.

  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG

  1. Aansprakelijkheid

  8.1 De aansprakelijkheid van Mevrouw de Hypotheekadviseur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van CVS Hypotheken wordt uitgekeerd.

  8.2 Indien de in 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Mevrouw de Hypotheekadviseur voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht tot dienstverlening alsmede voor een onrechtmatige daad beperkt tot het bedrag dat Mevrouw de Hypotheekadviseur naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 6.1 als vergoeding heeft ontvangen en/of nog dient te ontvangen ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van €  5.000,-

  8.3 Mevrouw de Hypotheekadviseur is niet aansprakelijk voor bij de klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de door de klant aan Mevrouw de Hypotheekadviseur verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Of schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van de klant of van het handelen of nalaten van de door klant ingeschakelde hulppersonen of bedrijven.

  8.4 Mevrouw de Hypotheekadviseur is niet aansprakelijk voor bij de klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig of niet volledig voldoen door de klant aan verplichtingen die aan hem worden opgelegd door financiële instellingen anders dan door Mevrouw de Hypotheekadviseur, waaronder uitdrukkelijk begrepen, het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van rente en of premies.

  8.5 Bij de klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van een andere financiële dienstverlener dan Mevrouw de Hypotheekadviseur, ook indien deze door Mevrouw de Hypotheekadviseur is ingeschakeld.

  8.6 Indien de schade bij de klant of derden ontstaan is door fouten van Mevrouw de Hypotheekadviseur als gevolg van fouten in gebruikte software of computerprogrammatuur. Bij de klant of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen opgenomen in overeenkomsten waarbij de klant partij is.

  8.7 De informatie op de website van Mevrouw de Hypotheekadviseur www.mevrouwdehypotheekadviseur.nl wordt met grote zorg samengesteld. Maar voor de juistheid of volledigheid kan Mevrouw de Hypotheekadviseur en of CVS Hypotheken niet instaan. De website dient als indicatie en Mevrouw de Hypotheekadviseur heeft het recht de website op ieder gewenst moment aan te passen. Mevrouw de Hypotheekadviseur aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

  8.8. De berekeningen die op de website gemaakt kunnen worden zijn uitsluitend een indicatie, ze worden gebaseerd op algemene feiten die op persoonlijk vlak kunnen afwijken. Er kunnen dus geen rechten aan ontleend worden.

  8.9 De artikelen 8.6 tot en met 8.8 gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mevrouw de Hypotheekadviseur.

  8.10 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 6 maanden nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Mevrouw de Hypotheekadviseur te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

  8.11 Mevrouw de Hypotheekadviseur is jegens de klant in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.

  8.12 Schade ontstaan bij de klant of derden die het gevolg is van een keuze die de klant expliciet wenste, bijvoorbeeld het niet verzekeren voor bepaalde risico’s of een hogere aflosverplichting in de lening inbouwen, daarvoor is Mevrouw de Hypotheekadviseur niet aansprakelijk.

  8.13 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen de vorderingsrechten van de klant welke uit hoofden ook jegens Mevrouw de Hypotheekadviseur in verband met het verrichten van werkzaamheden door Mevrouw de Hypotheekadviseur in ieder geval 12 maanden na het moment waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

  8.14 Mevrouw de Hypotheekadviseur geeft de klant inzage in zowel de bruto als de netto maandlasten, waarbij rekening gehouden wordt met de actuele fiscale wetgeving. De betaalbaarheid wordt gebaseerd op bruto maandlasten, waarbij geen rekening gehouden wordt met grote uitgaven bij de klant aan hobby’s, extra dure of lange vakanties, of andere grote uitgaven buiten de normale standaard.  Mevrouw de Hypotheekadviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van betalingsproblemen die ontstaan doordat het fiscale voordeel lager wordt of geheel wegvalt.

  1. Overmacht

  9.1 Mevrouw de Hypotheekadviseur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien dit voor Mevrouw de Hypotheekadviseur redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Mevrouw de Hypotheekadviseur ontstane wijzigingen in de bij het aangaan van de opdracht bestaande omstandigheden. Ook wordt verstaan onder overmacht stakingen, oproer, brand, (langdurige) uitval van computerapparatuur en vertraagde levering aan Mevrouw de Hypotheekadviseur of CVS Hypotheken door leveranciers waaronder inbegrepen financiële instellingen.

  1. Rechts- en forum keuze

  10.1 Op alle overeenkomsten tussen de klant en Mevrouw de Hypotheekadviseur is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  10.2 Alle uit deze algemene voorwaarden en/of uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen die voor de rechtbank moeten worden berecht, worden berecht door een bevoegde rechter te Arnhem of Utrecht.

  1. (Wijzigingen) Algemene voorwaarden en slotbepalingen
  2. 1 Mevrouw de Hypotheekadviseur of CVS Hypotheken namens haar heeft het recht de algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen, aan te passen of aan te vullen. Wijzigingen van de algemene voorwaarden kunnen worden bekend gemaakt of het wordt aangeduid op de factuur.

  11.2 De wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking.

  11.3 Deze algemene voorwaarden zijn vermeld op de internetwebsite van Mevrouw de Hypotheekadviseur (www.mevrouwdehypotheekadviseur.nl). Zij worden tevens op verzoek kosteloos per e-mail toegezonden door Mevrouw de Hypotheekadviseur aan de (potentiële) klant. Voorts zijn deze gedeponeerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 30193063

  11.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst bij gerechtelijke uitspraak of anderszins nietig worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen en de opdrachtbevestiging onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke algemene voorwaarden en/of overeenkomst cq. opdracht tot dienstverlening gestalte zal worden gegeven.

  11.5 Indien de klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan deze tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst tussen Mevrouw de Hypotheekadviseur en de klant ontbinden.

  11.6 De klant is verplicht van iedere adreswijziging en/of wijziging van de (facturatie) gegevens en/of wijziging van de gezinssamenstelling onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Mevrouw de Hypotheekadviseur. De klant kiest in haar relatie tot Mevrouw de Hypotheekadviseur uitdrukkelijk domicilie op het laatste door de klant aan Mevrouw de Hypotheekadviseur schriftelijk opgegeven adres.

  11.7 De klant dient in geval van een (mogelijk) faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Mevrouw de Hypotheekadviseur onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

  Intellectueel eigendom

Pin It on Pinterest